คาร์บอนเครดิต กับโอกาสทางธุรกิจ

Carbon Credit คืออะไร

คาร์บอนเครดิต

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับกรณีการดำเนินธุรกิจตามปกติ

ผู้ต้องการชดเชยการปล่อยคาร์บอน สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตจากองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้เกิดแรงจูงใจให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในภาพรวมมากขึ้น

 

โอกาสในอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศมีกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับเข้มข้น และยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน ซึ่งการออกกฎให้สมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จำนวน 192 ประเทศ ต้องใช้กลไกลดและชดเชยการปล่อยคาร์บอน จึงทำให้อุตสาหกรรมนี้มีความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตอย่างมาก

โอกาสในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก แนวคิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนใส่ใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม ทำให้มีความต้องการคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นได้ในอุตสาหกรรมนี้ เพราะคาร์บอนเครดิตจะช่วยยืนยันเป้าหมายในเรื่องความยั่งยืนของธุรกิจได้

โอกาสในอุตสาหกรรม MICE

กระแสจัดอีเวนต์ลดโลกร้อน ทำให้สังคมตระหนักและสนใจเรื่องการลดใช้พลังงาน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอย่างถูกวิธี ทำให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม MICE0(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยการปล่อยคาร์บอนในธุรกิจตนเอง

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?