เตือนฝ่าฝืน!! กฎหมาย COVID-19 ระวังโทษ

11 มีนาคม 2565

เตือนฝ่าฝืน!! กฎหมาย COVID-19 ระวังโทษ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องชื่ออาการสำคัญของโรคคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563
โดยประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

มาตรา 31

เจ้าบ้าน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล เจ้าของสถานประกอบการหรือสถานที่ใด ๆ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรณีที่มีผู้ต้องสงสัย หรือผู้ป่วย
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท มาตรา 50

มาตรา 34 (1)

ให้เจ้าพนักงานหรือผู้มีอำนาจ ดำเนินการให้ผู้ต้องสงสัย หรือผู้ป่วยโควิด 19 มารับการตรวจ การชันสูตร แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท มาตรา 51

มาตรา 35

กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคโควิด ให้ผู้มีอำนาจผู้ว่าราชการ สั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ สั่งห้ามไปในสถานที่ชุมชน สถานศึกษา
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 52

มาตรา 39 (5)

ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะนำผู้เดินทาง ซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เข้ามาในราชอาณาจักร
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท มาตรา 51

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?