ครม.เห็นชอบปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท

เบี้ยความพิการ

15 เมษายน 2563

ครม.เห็นชอบปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับภสวะค่าครองชีพในปัจจุบัน เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 นี้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จาก จำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น จำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันเพราะจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนพิการได้ และไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มมากขึ้นจนเกินไป เบื้องต้นเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พิจารณาดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง และจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และให้ถือว่าเป็นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยรับงบประมาณดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ปัจจุบันคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีจำนวน 2.02 ล้านคน ซึ่งการจ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในครั้งนี้ จะทำให้มีส่วนต่างจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (1,000 – 800) จึงทำให้ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,852.90 ล้านบาท

 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26116

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?