ข้อควรรู้ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน

ข้อควรรู้ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน

11 มีนาคม 2565

สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้

1.ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

2.เขียนจำนวนเงินหรือความรับผิดชอบในสัญญาได้
3.รับผิดชอบตามที่ตกลงในสัญญาเท่านั้น
4.ให้รับผิดแทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ หนีหนี้แล้วเท่านั้น
5.อ่านทุกครั้งก่อนเซ็นค้ำประกัน
6.ห้ามเซ็นสัญญาที่เขียนว่า “ให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้”
7.ดูให้แน่ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินหรือเงินชำระหนี้ได้

 

เมื่อเจ้าหนี้ให้ผู้ค้ำประกันจ่ายหนี้แทน

1.ไม่ต้องจ่ายหนี้ทันทีให้เจ้าหนี้เรียกร้องจากลูกหนี้ให้ถึงที่สุดก่อน

2.ดูทรัพย์สินของลูกหนี้ว่ามีอะไรใช้หนี้ได้บ้าง
3.ให้เจ้าหนี้นำหลักประกันที่ยึดไว้ไปใช้หนี้ก่อนได้

 

สิทธิคุ้มครองผู้ค้ำประกัน

1.หากข้อตกลงในสัญญาเป็นภาระให้กับผู้ค้ำประกันเกินสมควรข้อตกลงนั้นจะเป็นโมฆะ

2.เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เท่าไหร่ ผู้ค้ำประกันก็จะลดความรับผิดชอบเท่านั้น
3.จำกัดความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันไว้เฉพาะหนี้ตามระบุในสัญญา
4.ถ้าเจ้าหนี้ยอมขยายเวลาผ่อนหนี้ ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหนี้
5.กำหนดวงเงินสูงสุดและระยะเวลาค้ำประกันในสัญญาเงินกู้
6.รับผิดชอบเฉพาะวงเงินหนี้ที่ค้ำ ไม่รับภาระดอกเบี้ย
7.หลังชำระหนี้แทนลูกหนี้ มีสิทธิฟ้องลูกหนี้ตามวงเงิน ที่ชำระแทน พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่น

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?