ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564 ลดหย่อนอะไรได้บ้าง ? พร้อมโปรแกรมคำนวณภาษีเบื้องต้น

28 ตุลาคม 2565

 

สำหรับผู้มีเงินพึงประเมินที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา สามารถนำค่าลดหย่อนต่าง ๆ มาหักลดก่อนนำไปคำนวณรายได้สุทธิ (คลิก) เพื่อชำระภาษีประจำปี โดยในปี 2564  นี้ มีรายการที่นำมาใช้ลดหย่อน  สรุปได้ดังต่อไปนี้

 

ค่าลดหย่อน : ภาษีส่วนตัวและครอบครัว คำนวณภาษีเบื้องต้น คลิก !!

1. ผู้มีเงินได้

• ลดหย่อนได้ 60,000 บาท

2. คู่สมรส

• คู่สมรสจะต้องไม่มีรายได้ และจดทะเบียนสมรส ตามกฎหมาย ลดหย่อนได้ 60,000 บาท

• เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

2. บุตร

• บุตรคนแรก ลดหย่อนได้ 30,000 บาท/คน

• บุตรคนที่ 2 ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ปี 61) ลดหย่อนได้ คนละ 60,000 บาท

• บุตรบุญธรรม ลดหย่อนได้ 30,000 บาท/คน

• ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาท

4.บิดามารดา

• ค่าเลี้ยงดู ลดหย่อนได้ 30,000 บาท/คน โดยบิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป รายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท

• ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รวมกันลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท

5. ค่าเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ

• ลดหย่อนได้ 60,000 บาท/คน

 

ค่าลดหย่อน : ประกัน การออม การลงทุน คำนวณภาษีเบื้องต้น คลิก !!

1. ค่าเบี้ยประกัน

• เบี้ยประกันชีวิต อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

• เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

• เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท

2. ประกันสังคม

• ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท

• ม.33 ไม่เกิน 5,100 บาท

• ม.39 ไม่เกิน 3,483 บาท

• ม.40 ไม่เกิน 700-3,000 ตามที่จ่ายจริง

3. เงินสะสมกองทุนต่าง ๆ (รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท)

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

• กองทุน กบข. ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

• กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

• กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลดหย่อนได้ไม่เกิน 13,200 บาท

• เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

• หน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้ 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

• หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนได้ 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

4. อสังหาริมทรัพย์

• ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

ค่าลดหย่อน : การบริจาค คำนวณภาษีเบื้องต้น คลิก !!

1. เงินบริจาคทั่วไป

• ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อน

2. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและกีฬา

• ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อน

3. เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง

• ลดหย่อนได้ ไม่เกิน 10,000 บาท

 

ค่าลดหย่อน : สิทธิประโยชน์อื่น ๆ คำนวณภาษีเบื้องต้น คลิก !!

1. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระด้วยบัตรเดบิต

• ลดหย่อนได้ เพิ่ม 1 เท่า ตามที่จ่ายจริง

2. ลงทุนธุรกิจ Social Enterprise

• ลดหย่อนได้ ตามเท่าที่จ่ายจริง รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

 

พร้อมโปรแกรมคำนวณภาษีเบื้องต้น คลิก !!

ที่จะช่วยคุณจัดการเรื่องภาษีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?