ไขข้อสงสัย “กำไรจากคริปโต” เสียภาษีอย่างไร ?

28 ตุลาคม 2565

 

นักเทรดต้องรู้ !! กำไรจากคริปโต เสียภาษีอย่างไร ?

 

สินทรัพย์ดิจิทัล คืออะไร ?

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

• Cryptocurrency คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ สิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE)

Digital  Token คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ หรือการได้มาซึ่งสินค้า บริการ  หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง

 

คริปโต เสียภาษีหรือไม่ ?

กำไรจาก “คริปโต” ต้องเสียภาษี ดังนี้

 

1. ภาษีเงินได้

• กำไรจากการถือครอง หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

• กำไรจากการขายคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล

ถือเป็นเงินได้ จึงต้องเสียภาษี ตามมาตรา 40(4)(ซ) และมาตรา 40(4)(ฌ) ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ 2561 ไม่สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการคำนวณภาษีได้

 

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เมื่อมีการจ่ายส่วนแบ่งกำไร หรือเกิดกำไรจากการขาย

 

ตัวอย่าง

แลกเปลี่ยนซื้อขาย Bitcoin ได้กำไร 100,000 บาท

หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 15%

100,000 x 15% = 15,000 บาท

ดังนั้น จะเหลือกำไร

100,000 – 15,000 = 85,000 บาท

 

การหักภาษี 15% ไม่ได้ถือว่าเป็น final tax แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้ว แต่ก็ยังต้องนำเอาส่วนแบ่งกำไร หรือกำไรจากขายที่เกิดขึ้นมายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย และหักค่าใช้จ่ายไม่ได้

 

หากมีรายได้อยู่ที่ 500,000 บาท (หักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนแล้ว) จะต้องนำกำไรจาก Bitcoin มารวมกับรายได้ด้วย

ดังนั้น เงินได้สุทธิที่จะต้องนำไปคำนวนเพื่อเสียภาษี 500,000 + 100,000 = 600,000 บาท

 

กำไรจากริปโต เสียภาษีอย่างไร ?

1. ถ้าขายสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วได้กำไรจากการขาย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% (ตามมาตรา 40(4)(ฌ), 50(2)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร)

เช่น ขายคริปโทเคอร์เรนซีได้กำไร 100,000 บาท จะถูกหักภาษี 15,000 บาท ดังนั้น จะเหลือกำไรที่ได้รับคือ 85,000 บาท

2. กำไรที่ได้รับจากส่วนแบ่งในการถือครอง หรือปันผล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% (ตาม 40(4)(ซ), 50(2)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร)

เช่น ได้เงินปันผล 10,000 บาท จะถูกหักภาษี 1,500 บาท ดังนั้น จะเหลือเงินปันผลที่ได้รับคือ 8,500 บาท

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?