บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

23 กุมภาพันธ์ 2565

วันนี้ (3 ธ.ค. 64) คณะผู้บริหาร บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และทำการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บมจ.ธรรมนิติ และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

โดยมี ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษาและฝึกงาน มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
ทั้งนี้ยังได้นำคณะอาจารย์เยี่ยมชมแต่ละส่วนงานของธรรมนิติ พร้อมมอบของที่ระลึกให้อีกด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?