ปรับสูตรคำนวณบำเหน็จชราภาพให้ทายาทได้รับเงินเพิ่มขึ้น มติครม. วันที่ 1 ก.พ. 65

 

ปรับหลักเกณฑ์อย่างไร ?

1.  ผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ

   •  ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็น

 

(เดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย)

 

ตัวอย่าง

   •  ผู้ประกันตนได้รับบำนาญชราภาพมาแล้ว 20 เดือน เดือนละ 5,250 บาท ก่อนถึงแก่ความตาย

   •  ดังนั้น เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทจะได้รับบำเหน็จชราภาพในอัตราใหม่คือ

5,250 x (60-20) = 210,000 บาท

(เดิมจะได้รับ 5,250 x 10 = 52,500 บาท)

 

2.  บุคคลซึ่งถูกงดการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ เนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุเสียชีวิต

   •  หากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกิน 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็น

 

(เดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนครั้งสุดท้าย ก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน )

 

ตัวอย่าง

   •  ผู้ประกันตนได้รับบำนาญชราภาพมาแล้ว 20 เดือน เดือนละ 5,250 บาท ต่อมากลับเข้ามาทำงาน เงินบำนาญชราภาพดังกล่าวจะถูกงดจ่าย

   •  ดังนั้น เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทของจะได้รับบำเหน็จชราภาพในอัตราใหม่คือ

5,250 x (60-20) = 210,000 บาท

(เดิมจะได้รับ 5,250 x 10 = 52,500 บาท)

 

3.  กำหนดให้ผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ และรับบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ 60 เดือน

   •  ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ 60 เดือน

   •  กรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว และจำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า 10 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?