เรื่องต้องรู้ !! Disclosure Form ใครมีหน้าที่ยื่น ?

 

บริษัทเราเข้าเงื่อนไขต้องทำ “Disclosure Form” หรือไม่ ? ผู้จัดทำหรือนักบัญชีต้องพิจารณาและจัดทำ หากผิดพลาด โทษปรับ หนัก 200,000 บาท !!

 

Disclosure Form คืออะไร ?

แบบรายงานประจำปีสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คือ แบบรายงานที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสันพันธ์กัน ต้องจัดทำตามแบบที่กำหนด ยื่นภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 

Disclosure Form แสดงข้อมูลอะไร ?

1. รายชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งที่ประกอบกิจการในประเทศไทย และไม่ได้ประกอบการกิจการในประเทศไทย

2. มูลค่าธุรกรรมในแต่ละรอบบัญชี

3. ข้อมูลประกอบอื่น ๆ

 

ใครมีหน้าที่ยื่น Disclosure Form ?

1. นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้น ในอีกนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

2. นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้น ในนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด และถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

3. นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจดำเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่ง

4. นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 200 ล้านบาท

 

รายได้ไม่ถึง 200 ล้าน ไม่ต้องกรอกแบบรายงานฯ

 

 

 

 

tag

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?