เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ การเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

29 ธันวาคม 2565

ทำไมถึงโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ?

ยังไม่ได้จ่ายภาษี

จ่ายภาษีไม่ถูกต้อง

– จ่ายภาษีไม่ครบ
– ระบุรายได้ไม่ถูกต้อง
– โดนเรียกจ่าย VAT ย้อนหลัง
– หรือ ตั้งใจจะหลีกเลี่ยงภาษี ?

การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง มีอายุความเท่าไหร่?

แสดงรายการไม่ถูกต้อง/ไม่บริบูรณ์

– พนักงานสามารถออกหมายเรียกให้มาต่สวน หรือแสดงหลักฐานได้
อายุความตามหมายเรียก ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ยื่นภาษี

– กรณีสงสัยว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
ขยายเวลาออกหมายเรียกได้ แต่ไม่เกิน 5 ปี*

กรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบ เจ้าหน้าที่ มีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีภายใน 10 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา ยื่นแบบแสดงรายการ**

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

– สามารถเรียกเก็บย้อนหลังได้มากถึง 10 ปี**

*ม. 19 ประมวลรัษฎากร
**ม. 193/31 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลืมยื่นภาษี / ยื่นภาษีล่าช้า เจอโทษอะไรบ้าง ?

1. ไม่ยื่นแบบ/ยื่นแบบไม่ทัน

• เสียเบี้ยปรับ 2 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
• ถ้าอยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี ต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย
• มีโทษปรับอาญา 2,000 บาท

2. ยื่นแบบ แต่แสดงรายการไม่ถูกต้อง / ไม่บริบูรณ์

• เสียเบี้ยปรับ 1 เท่า ของภาษีที่จ่าย

ยื่นแบบ หลังกำหนด เพิ่มเติม ถ้ามีภาษีที่ต้องเสีย เสียเงินเพิ่ม 1.5% ของเงินภาษีที่ต้องจ่าย
เพิ่มเติม กรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

3. เจตนาไม่ยื่นรายการ (ละเลย) เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

• จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
• ถ้าเลยกำหนดยื่นแบบ และเจ้าหน้าที่เรียกแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม
• ต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
• ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย

4. เจตนาแจ้งข้อความเท็จ / แสดงหลักฐานเท็จ หรือฉ้อโกง (หนี) เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงภาษี / ขอคืนภาษี

• โทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 -200,000 บาท
•  ถ้าเลยกำหนดยื่นแบบ และเจ้าหน้าที่เรียกแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม
•  เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
•  ถ้าอยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?