คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) เรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการ และ นักลงทุน ควรรู้

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) คืออะไร ?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อกำหนด ISO 14040) ตลอดวัฏจักรชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การคมนาคมขนส่ง การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ

ตัวอย่าง กิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก เช่น

●  การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์
●  การเลี้ยงสัตว์
●  การใช้ไฟฟ้า
●  การเดินทางโดยรถยนต์

ก๊าซเรือนระจก (Greenhouse Gases ) คือ อะไร ?

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases ) คือ ก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือ รังสีอินฟาเรดได้ดี มีความสำคัญ ต่อการรักษาระดับอุณหภูมิของโลก

ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย ก๊าซ 7 ชนิด คือ

●  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( 〖〗_ )
●  ก๊าซมีเทน ( 〖〗_ )
●  ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ( _ )
●  กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ( HFCs )
●  กลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ( PFCs )
●  ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ( 〖〗_ )
●  ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ ( 〖〗_ )

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) สำคัญอย่างไรต่อองค์กร ?

●  ช่วยให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตรงจุด
●  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรจากการลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
●  สามารถต่อยอดและพัฒนาโครงการไปสู่อนาคต โดยการขยายผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้การรับรองฉลาก ลดโลกร้อน
●  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่อยู่ใน Supply Chain ที่ต้องการสินค้าหรือคู่ค้าที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน โดยทั้งหมดนี้สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ในระดับสากลทั่วโลก

●  เป็นการแสดงความรับผิดชอบขององค์กร ตามหลักการดำเนินงานของ ESG สามารถนำไปรายงานให้กับลูกค้า และตลาดหลักทรัพย์ได้ในรายงานความยั่งยืนขององค์กร (กรณีบริษัทมหาชน) ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
●  สามารถจำหน่ายเป็นคาร์บอนเครดิต หรือทำการชดเชยคาร์บอนกับองค์กรอื่นๆ และนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท เพื่อตอบคำถามนักลงทุน
●  องค์กรสามารถสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนของประเทศไทย โดยการดำเนินการซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชย รวมถึงสามารถเข้าร่วมและเป็นตัวชี้วัดให้องค์กรในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainability Award)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?