ฉีดวัคซีนโควิดแล้วแพ้ ทำอย่างไร ?

17 มิถุนายน 2564

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด 19

 

ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามประกาศนี้จะต้องเป็นผู้เข้ารับวัคซีนตามโครงการ กิจกรรมการป้องกัน และขจัดโรคโควิด-19 จากรัฐ โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย และให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวด้วย

**ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชน ซึ่งผู้รับบริการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

 

1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร

หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต ส่งผลให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท

2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการ

ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในอัตราไม่เกิน 240,000 บาท

3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

ซึ่งต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน โดยต้องมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจรักษาประกอบด้วย จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?