คืนภาษี (VAT) ให้นักท่องเที่ยว ผ่านระบบ Blockchain

คืนภาษี (VAT)

11 มีนาคม 2565

สรรพากรชวนผู้ประกอบการเข้าระบบ VRT บน Blockchain คืน VAT ผ่านแอปพลิเคชัน กระตุ้นยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย

กรมสรรพากรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าระบบการคืนภาษี (VAT) ให้นักท่องเที่ยว ผ่านระบบ Blockchain หรือ VRT on Blockchain ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่กรมสรรพากรร่วมกับพันธมิตรได้พัฒนาขึ้น ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน “Thailand VRT” โดยเป็นการใช้ระบบ Blockchain เข้ามาช่วยในการคืน VAT นักท่องเที่ยวเป็นที่แรกของโลก ซึ่งจะช่วยให้การคืน VAT นักท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมสรรพากรได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการให้บริการคืน VAT ให้แก่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและได้รับ VAT คืนรวดเร็วขึ้น เป็นการเพิ่ม แรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิด การลงทุนและจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าระบบนี้จะได้รับความสะดวกในการบริหาร จัดการคืนภาษีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถจัดท าเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ร้านค้าลดขั้นตอน งานเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว (Vat Refund For Tourists/VRT) ไม่มีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากรได้แบบทันที(Real Time)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครโดยยื่นแบบคำขออนุมัติจัดทำแบบคำร้องขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ”

สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ นักท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0 2272 8199, 0 2272 9245 หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

ที่มา : กรมสรรพากร

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?