ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชี

 

นักบัญชี ต้องรู้… ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ “นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชี” หากไม่ปฏิบัติตาม ปรับเป็นล้าน !!

 

มีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1. รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ให้ “ผู้ประกอบอาชีพ” ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพ

ผู้ทำบัญชี เป็นผู้รายงาน “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”

 

“เหตุอันควรสงสัย”

คือ การพยายามที่จะกระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิด หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 

2. มีหน้าที่ ดังนี้

 

• ให้ลูกค้าแสดงตน

 

• ตรวจสอบลูกค้าว่ามีรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ในรายชื่อ    ของสหประชาชาติหรือสำนักงาน ปปง. หรือไม่ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกฎหมายฟอกเงิน

2. ประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร

3. ประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค้า

4. ควบคุมภายในและนโยบายสำหรับบริษัทในเครือ

 

• รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ข้อ.1)

 

• เก็บรักษาข้อมูล

 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย CTPF

 

บทลงโทษ

 

นิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตาม

• ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

• มีค่าปรับอีกไม่เกินวันละ 1 หมื่นบาท (จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง)

 

ผู้ใดรายงาน แจ้ง ให้ข้อมูลเท็จ หรือปกปิด

• จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?