Update หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี 2560

10 พฤษภาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีประกาศหลักเกณฑ์การยื่นงบการเงินประจำปีฉบับใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประกาศหลักเกณฑ์การยื่นงบการเงินคือการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ใช้ Username และ Password แทนการลงลายมือชื่อ 

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นความสำคัญในการยื่นงบการเงินให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างครบถ้วน 

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งใช้สำหรับการยื่นงบการเงินตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยได้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

โดยมีประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประกาศหลักเกณฑ์การยื่นงบการเงินคือ ในการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ให้ใช้ Username และ Password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แทนการลงลายมือชื่อในงบการเงิน สำเนารายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ ส.บช.3 และแบบ ส.บช.3/1 โดยการขอรับ Username และ Password ให้ยื่นขอต่อกองข้อมูลธุรกิจ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวนอย่างละ 1 ชุด

(1) แบบคำขอรับ Username และ Password

(2) หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง

(3) สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) กรณีมอบอำนาจให้แสดงต้นฉบับบัตรประชาชนและแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) แล้ว ไม่ต้องยื่นงบการเงินด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์อีกต่อไปด้วยครับ เว้นแต่กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ยื่นงบการเงินโดยไม่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ยื่นด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกครั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ

 

ที่มา : บทความ “Update ข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี” โดย MR.CPD คอลัมน์ CPD News วารสาร CPD & Account ปีที่ 15 ฉบับที่ 169  เดือนมกราคม 2561

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?