5 ปัญหาการบันทึกรายได้ ที่นักบัญชีต้องระวัง

17 มิถุนายน 2564

การบันทึกรายได้แม้จะเป็นงานที่นักบัญชีคุ้นชินกันดีอยู่แล้ว แต่ก็อาจจะมีบางจุดสำหรับการบันทึกรายได้บางประเภทที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เป็นพิเศษ ซึ่งจะยกตัวอย่างที่ 5 สนใจมา 5 กรณี ดังต่อไปนี้ครับ

 

1. มีการเปิดเอกสารใบส่งของ/ใบกำกับภาษี หรือใบแจ้งหนี้ แต่ไม่มีการส่งสินค้าเกิดขึ้น หรือยังไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้า

ข้อควรระวัง : นักบัญชีต้องหมั่นตรวจสอบ สอบยันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มิใช่บันทึกบัญชีตามเอกสารที่ได้รับเพียงเท่านั้น

2. มีการเปิดเอกสารใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และมีการส่งมอบสินค้าในงวดปัจจุบัน แต่มีการรับคืนสินค้าในงวดถัดไป

ข้อควรระวัง :  นักบัญชีควรตรวจสอบเหตุการณ์หลังวันสิ้นงวด  ซึ่งหากมีการรับคืนสินค้าเกิดขึ้นหลังวันสิ้นงวด แต่เป็นรายการส่งมอบสินค้าภายในงวด ในหลักการ ต้องนำรายการรับคืนสินค้านั้นกลับมาบันทึกภายในงวดที่มีการขาย

3. มีการเปิดเอกสารใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และมีการส่งมอบสินค้าภายในงวดปัจจุบัน แต่มีเงื่อนไขข้อตกลง เป็นลักษณะการฝากขาย / หรือเงื่อนไขรับประกันความพึงพอใจในสินค้า

ข้อควรระวัง :  นักบัญชีพึงต้องเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า ซึ่งต้องสอบถามหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะในเอกสารใบส่งของ/ใบกำกับภาษี อาจจะไม่ได้ระบุเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว

4. มีการบันทึกบัญชี ส่วนลดจ่าย หรือรับคืนสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ซึ่งจะทำให้รายได้ที่แสดงสูงเกินจริง

ข้อควรระวัง :  นักบัญชีควรต้องทบทวนความเข้าใจในหลักการรับรู้รายการ และควรหมั่นตรวจสอบว่า รายการดังกล่าวบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่

5. บริษัทมีการขายต่างประเทศ โดยทางบัญชีบันทึกรับรู้รายได้ตามเอกสารใบขนขาออก

ข้อควรระวัง :  นักบัญชีพึงต้องระวัง ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เงื่อนไขในการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ ซึ่งคงต้องพิจารณาจากจุดที่ส่งมอบการครอบครอง

 

ส่วนหนึ่งของบทความ “งบกำไรขาดทุน ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ” คอลัมน์ CPD Coach  ในวารสาร CPD &ACCOUNT ฉบับเดือนเมษายน 2564

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?