พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับใหม่ มีอะไรแก้ไข เพิ่มเติมบ้าง?

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?


เรื่องการแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการ

ฉบับเดิม

• ให้ประธานส่งหนังสือนัดไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม

• แต่จะแจ้งโดยวิธีอื่นและนัดประชุมเร็วกว่านั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้

ฉบับใหม่

• ให้ส่งหนังสือนัดไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

• แต่จะแจ้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและนัดประชุมเร็วกว่านั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้แก้ (ม.82)


เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ฉบับเดิม

• คณะกรรมการต้องจัดประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

• ถ้าประชุมคราวอื่น ถือเป็นการประชุมวิสามัญ

ฉบับใหม่

• ถ้าไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้** เพิ่ม (ม.98)

 

เรื่องสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ฉบับเดิม

• สถานที่จัดต้องอยู่ในท้องที่ของสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดใกล้เคียง

ฉบับใหม่

กรณีจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่จัดการประชุม เพิ่ม (ม.101)

 

เรื่องการโฆษณา

ฉบับเดิม

• โฆษณาโดยหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ในท้องที่ที่สนง.ใหญ่ตั้งอยู่

• ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ฉบับใหม่

• สามารถโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้* เพิ่ม (ม.6)

 

เรื่องการส่งหนังสือ/ เอกสาร

ฉบับเดิม

• ส่งถึงผู้รับโดยตรง

• ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ฉบับใหม่

• สามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากกรรมการ/ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้ ต้องการหรือยินยอม* เพิ่ม (ม.7/1)

 

เรื่องการประชุมคณะกรรมการ

ฉบับเดิม

• ต้องประชุม อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง

• สถานที่จัดต้องอยู่ในท้องที่ของสำนักงานใหญ่ / จังหวัดใกล้เคียง

ฉบับใหม่

• ต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน

• ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ถ้าไม่มีข้อบังคับห้ามไว้**

• กรณีจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่จัดการประชุม แก้ (ม.79)

 

เรื่องการเรียกประชุมคณะกรรมการ

ฉบับเดิม

• ประธานเป็นผู้เรียกประชุม

• ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปขอ ให้ประธานนัดประชุมภายใน 14 วัน

ฉบับใหม่

• ประธานเป็นผู้เรียกประชุม

• เมื่อมีเหตุสมควร กรรมการ 2 คนขึ้นไป ขอให้ประธานเรียกประชุมได้ โดยประธานต้องนัดประชุม ภายใน 14 วัน

• กรรมการร่วมกันนัดได้ ภายใน 14 วัน หากประธานไม่นัดภายใน 14 วันนับแต่วันที่กรรมการร้องขอ แก้ (ม.81)

• กรณีที่ไม่มีประธาน ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม

• กรณีที่ไม่มีรองประธาน ให้กรรมการ 2 คนขึ้นไปเรียกประชุม เพิ่ม (ม.81/1)

 

เรื่องกรณีผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง

ฉบับเดิม

• ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมวิสามัญได้ ภายใน 45 วันได้ หากคณะกรรมการไม่นัดประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ฉบับใหม่

• ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมวิสามัญเอง อาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้น ได้แจ้งความประสงค์/ให้ความยินยอม เพิ่ม (ม.101/1)

 

เรื่องการเข้าประชุม และออกเสียง ของผู้ถือหุ้น

ฉบับเดิม

• สามารถมอบฉันทะให้คนอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนได้

• ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และยื่นต่อประธาน

ฉบับใหม่

• มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น* เพิ่ม (ม.102)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?