ไม่ต้องพก ใบขับขี่ อีกต่อไป มีผล 20 ก.ย.นี้!

12 ธันวาคม 2562

ไม่พกตัวจริง จะมีความผิดหรือไม่?

ไม่มีความผิด หากตำรวจเรียกตรวจ สามารถแสดงแบบใดแบบหนึ่ง
1. ใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิตอล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE
2. สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับบขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้

เนื่องจาก พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ระบุไว้ว่า
มาตรา 8 ที่ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ระบุว่า มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเพื่อขอตรวจ
ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวแล้ว

DLT QR LICENCE คืออะไร?

แอปพลิเคชันแสดงใบขับขี่บนสมาร์ทโฟนใช้แสดงใบอนุญาตขับรถได้เสมือนจริง เพื่อความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่ต้องพกใบขับขี่

 

การใช้งาน DLT QR LICENCE

DLT QR LICENSE ทำอะไรได้บ้าง ?

• แสดงข้อมูลส่วนบุคคล
• แชร์เส้นทาง

 

• ขอความช่วยเหลือ
• ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?