พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

16 มิถุนายน 2564

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับ “บริษัทมหาชน” ให้จัดการผ่านออนไลน์ได้

 

1. ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

กำหนดสถานที่การประชุมกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง แล้วแต่ข้อบังคับที่กำหนด แต่ต้องอยู่ภายในราชอาณาจักร และยังสามารถจัดประชุมออนไลน์ได้ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

 

2. แจ้งข่าวสารให้ผู้ถือหุ้น

การโฆษณา บอกกล่าว แจ้งข้อความเกี่ยวกับบริษัท สามารถดำเนินการทางออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้

3. จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือเจ้าหนี้
กำหนดให้บริษัทหรือคณะกรรมการสามารถส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. แก้ไขรายละเอียดวิธีการเรียกประชุมกรรมการ
• กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานเรียกประชุม
• กรณี ไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เรียกประชุมได้
5. มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน

กำหนดให้มีการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้

 

ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอำนวยความสะดวกแก่บริษัทมหาชนจำกัด

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?