มาแล้ว! กำหนดการยื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2562

มาแล้ว! กำหนดการยื่นภาษี ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2562

12 ธันวาคม 2562

แบบ ภ.ง.ด.94

• แบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนตั้งแต่ เดือน มกราคม – มิถุนายน
• สามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือแบบเหมาตามที่เลือก ส่วนค่าลดหย่อนสามารถหักได้ครึ่งหนึ่ง
• ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แล้ว เมื่อถึงปลายปีต้องคำนวณภาษีเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง โดยนำยอดภาษีที่ได้ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออก

บุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) – (8)

• มาตรา 40(5) เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น
• มาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีต ศิลปกรรม
• มาตรา 40(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ
• มาตรา 40(8) เงินได้ที่นอกเหนือจากเงินได้มาตรา 40(1) – (7) เช่น รายได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม ขนส่งและการอื่น

ช่วงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับปีภาษี 2562

ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบพร้อมกับชำระเงินได้ที่

• สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ได้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
• ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ได้ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2562

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?