สร้างองค์กรให้ยั่งยืนด้วย CARBON CREDIT

สร้างองค์กรให้ยั่งยืนด้วย CARBON CREDIT

“คาร์บอนเครดิต” ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก กลายเป็นเทรนด์สำคัญในการสร้างองค์กรและธุรกิจให้มีความยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องของโลกร้อนและผลกระทบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้บริหารจึงต้องมีการวางแผนให้ก่อเกิดประโยชน์ทางธุรกิจ และมีภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร พร้อมสามารถสร้างองค์กรให้ยั่งยืนได้ สร้างองค์กรให้ยั่งยืนด้วย CARBON CREDIT

CARBON CREDIT กับภาคธุรกิจ

ผู้บริโภคและนักลงทุนเอง เริ่มให้ความสนใจในเรื่องของผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น จึงเลือกลงทุนหรือบริโภคบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย ภาคธุรกิจเองต้องปฏิบัติตามกฎและการลดความเสี่ยงในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เช่น ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มต้นไม้เพื่อดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลงทุนสร้างแหล่งพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้วย CARBON CREDIT

“เพราะการนำคาร์บอนเครดิตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ การดำเนินธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ความใส่ใจที่องค์กรธุรกิจได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมกำหนดไว้ และสามารถสร้างพลังของการมีส่วนร่วมเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ข้างได้ไปพร้อม ๆ กันด้วย”

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?