มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนการศึกษา ‘ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน’ แก่นิสิตนักศึกษา จำนวน 6 ทุน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มูลนิธิธรรมนิติได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” ทุนที่สร้างประโยชน์แก่การศึกษาและสังคมมากว่า 20 ปี

ทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” เป็นส่วนหนึ่งที่คืนให้กับสังคมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ จึงเป็นที่มาของโครงการมอบทุนนี้ โดยได้ตั้งชื่อทุนตามคุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความธรรมนิติ 

นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมูลนิธิธรรมนิติ และมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้มีความประพฤติดีขยันหมั่นเพียร ไม่อยู่ระหว่างการได้รับโทษตามบทลงโทษของระเบียบมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

โดยจัดทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนการศึกษา ‘ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน’ แก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 6 ทุน0,000 บาท

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?