ตรวจสุขภาพภาษี ก่อนยื่น ภ.ง.ด.50

ตรวจสุขภาพภาษี ก่อนยื่น ภ.ง.ด.50

จัดทำงบการเงิน

การตรวจสุขภาพภาษีของกิจการ ก่อนจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เริ่มจากจัดทำและนำเสนองบการเงิน กิจการ PAEs หรือกิจการ NPAEs0(ปรับปรุง 2565) ซึ่งบังคับใช้กับงบการเงินเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป รวมถึงศึกษาข้อกำหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ซึ่งปี 2566 ยังคงใช้รายการย่อแบบเดิม

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม

รายการที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้พร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพภาษีของกิจการ เช่น
● รายได้-รายจ่ายและสิ่งที่ต้องปรับปรุง (Adjust)
● สิทธิประโยชน์ทางภาษี
● ความถูกต้องของสินค้าค้างสต็อกกับบัญชี
● อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
● ข้อมูลค่าตอบแทนของที่ปรึกษา
● ข้อมูลเงินเดือนของผู้บริหารและกรรมการบริษัท

ระวังเป็นพิเศษ

รายการที่สรรพากรมักเพ่งเล็งในงบการเงิน ได้แก่
● รายได้ต่ำกว่าต้นทุน
● รายจ่ายค่าซ่อมแซม
● เงินค่านายหน้าต่างๆ
● เงินโบนัสของกรรมการ
● สินค้าคงเหลือ มักถูกตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือหรือไม่

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?