4 มาตรการช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

11 มีนาคม 2565

4มาตรการช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. ลดสัดส่วน

ลดสัดส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มีการอบรม
หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
**จากเดิมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% เหลือไม่น้อยกว่า 10%**

2. ขยายเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตร

ขยายเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบ
ของสถานประกอบการที่ฝึกอบรมลูกจ้างระหว่างเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2563
**จากเดิมต้องยื่นรับรองภายใน 60 วัน เป็นภายใน 120 วัน
นับตั้งแต่วันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น**

3. ขยายเวลาการประเมินเงินสมทบ

ขยายเวลาการประเมินเงินสมทบ 2562
**จากเดิมต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
เป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

4. ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืม

ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
**เป็นเวลา 6 เดือน พักชำระหนี้ตั้งแต่เดือน
เมษายน – กันยายน 2563 เริ่มชำระหนี้ในเดือนตุลาคม 2563**

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?