เช็คอีกที !! ประกันลดหย่อนภาษี อัพเดตก่อนยื่นภาษี สิ้นเดือน ส.ค.

28 ตุลาคม 2565

ประกันลดหย่อนภาษีได้?

มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อประกัน เป็นอีกทางหนึ่งในการ ลดภาระ ให้กับภาครัฐ โดยรัฐบาลต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมเงิน การรักษาสุขภาพ รวมถึงการวางแผนการเงินล่วงหน้า

 

ประกันที่สามารถลดหย่อนได้

1.ประกันชีวิตสุขภาพ

2.ประกันชีวิตแบบทั่วไป

3.ประกันชีวิตแบบบำนาญ

 

ประกันสุขภาพ           

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บปวดและบาดเจ็บ ชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โดยปกติสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมกับการหักค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันจะไม่เกิน 100,000 บาท !! ล่าสุด !! ได้เพิ่มสิทธิลดหย่อนจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 63*

 

ประกันชีวิตทั่วไป

•   ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา : คุ้มครองระยะสั้น สามารถเลือกช่วงเวลาจ่ายเบี้ยประกันและช่วงรับสิทธิการคุ้มครองได้

•   ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ : คุ้มครองระยะยาว จ่ายเบี้ยประกันระยะเวลาตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ คุ้มครองตลอดชีพ

•   ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ : เน้นการออมเงิน โดยจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

•   ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน : ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

ประกันชีวิตบำนาญ

ประกันที่เน้นการออมเงิน หลังเกษียณ โดยต้องออมเงินต่อเนื่อง ระยะเวลาตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุด 15% ของเงินได้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

เมื่อรวมกับวงของการลงทุนเพื่อการเกษียณ  ได้แก่ กบข., PVD, RMF, SSF และกองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?