หมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการระวังความผิด

28 พฤศจิกายน 2563

 

การทำงานในสถานประกอบการหนึ่งๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่า จะมีการติฉินนินทา วิพากษ์วิจารณ์ หรือการต่อว่าเพื่อนร่วมงาน แต่การนินทาว่ากล่าวเพื่อนร่วมงานกันนี้ หากมันเกินเลยไปก็อาจทำให้เพื่อนร่วมงานได้รับความเสียหาย จนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทกันได้

การหมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานในสถานประการนั้น อาจเป็นได้ทั้งความผิดในทางแพ่งและหรือทางอาญา รวมทั้งอาจถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างด้วย ซึ่งในบทความฉบับนี้จะกล่าวไว้เฉพาะความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญาเท่านั้น

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

องค์ประกอบสำคัญของความผิดฐานหมิ่นประมาทอีกประการหนึ่งนั้น จะต้องใส่ความต่อผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม กล่าวคือต้องทราบว่าหมายถึงใคร เป็นเพื่อนร่วมงานคนใด แต่ไม่จำต้องรู้จักคนๆ นั้นก็ได้ และสำหรับบุคคลที่สามนั้นจะต้องทราบและเข้าใจข้อความ ซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงาน แม่บ้าน หัวหน้างาน หรือกรรมการของบริษัทนายจ้างก็ได้

องค์ประกอบสุดท้ายของความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นก็คือ จะต้องมีเจตนาใส่ความให้เพื่อนร่วมงานถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง

เมื่อท่านผู้อ่านเข้าใจแล้วว่า การกระทำอย่างไรเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้ว หากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำโดยการโฆษณาโดยการใช้สื่อในทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟซบุ๊กโปรแกรมไลน์ หรือแอปพลิเคชันใดที่มีลักษณะทำให้คนส่วนใหญ่ทราบถึงการหมิ่นประมาทนั้นแล้วนั้น  จะถือเป็นการกระทำความผิดที่รุนแรงกว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติ กล่าวคือ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือไม่เกิน 200,000 บาทเลยทีเดียว

การดำเนินคดีความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทนั้น เนื่องจากเป็นความผิดอันยอมความได้ เพื่อนร่วมงานผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นจะขาดอายุความ

 

บางส่วนจากบทความ : หมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ…ระวังความผิด

โดย วรเศรษฐ์  เผือกสกนธ์ / Section : กฎหมายแรงงาน / Column : เรื่องข้น คน HR

วารสาร HR Society Magazine ปีที่ 18 ฉบับที่ 214 เดือนตุลาคม 2563

สมัครสมาชิก https://magazine.dst.co.th/bl.html

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?