เตรียมพร้อมก่อนปรับอัตราภาษีป้าย

23 กุมภาพันธ์ 2565

เตรียมพร้อมก่อนปรับอัตราภาษีป้าย

ภาษีป้ายคือ ?

ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครี่องหมายการค้าเพื่อหาร้ายได้ โดยแสดงเป็นอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักบนวัสดุต่าง ๆ

ใครเป็นผู้เสียภาษี ?

“เจ้าของป้าย” มีหน้าที่เสียภาษี หากไม่สามารถหาเจ้าของป้ายได้ “ผู้ครอบครองป้าย” ต้องเป็นผู้เสียภาษี และหากไม่สามารถหาผู้ครอบครองได้ ให้ “เจ้าของ หรือ ผู้ครอบครองอาคาร” เป็นผู้เสียภาษี

ป้ายที่ได้รับยกเว้น เช่น

1. ป้ายที่ติดในอาคาร

2. ป้ายที่ต้องเลื่อนเข้าออก (มีล้อเลื่อน)

3. ป้ายงานอีเว้นท์ที่จัดเป็นครั้งคราว

4. ป้ายของทางราชการ

5. ป้ายโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน

6. ป้ายวัด สมาคม มูลนิธิ

7. ป้ายที่แสดงไว้ที่โรงมหรสพ

8. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือ ที่สิ่งหุ้มห่อ หรือ บรรจุสินค้า

9. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน

กำหนดเวลายื่นแบบ

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ในกรณีที่ติดตั้งป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย ทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่มให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไข

การชำระภาษี

เจ้าของป้าย ต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

เอกสารที่ต้องใช้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, หนังสือรับรอง, รูปถ่ายป้าย, ใบอนุญาตติดตั้งป้าย

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 5

ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 กำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราภาษีป้าย

ประเภทป้าย

ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และ/ หรือปนกับภาพ และ/ หรือเครื่องหมายอื่น

ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

ปัจจุบัน

3 บาท / 500 ตร.ซม.

20 บาท / 500 ตร.ซม.

3 บาท / 500 ตร.ซม

40 บาท / 500 ตร.ซม

ร่างกฎกระทรวงใหม่

5 บาท / 500 ตร.ซม.

26 บาท / 500 ตร.ซม.

5 บาท / 500 ตร.ซม

40 บาท / 500 ตร.ซม

อัตราภาษีป้าย

ประเภทป้าย

มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปรากฏอยู่ในบ้ายไม่เกิน 3 เดือน

มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 9 เดือน

มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย เกิน 9 เดือนขึ้นไป

ปัจจุบัน

ร่างกฎกระทรวงใหม่

1,010 บาท / 1 ตร.ม.

1,020 บาท / 1 ตร.ม.

1,030 บาท / 1 ตร.ม.

1,040 บาท / 1 ตร.ม.

บทกำหนดโทษ

1.ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียค่าปรับ 10% ของค่าภาษี

2.ไม่ชำระเงินค่าภาษี หลังจากที่ยื่นแบบภายใน 15 วัน ต้องเสียค่าปรับ 2% ของค่าภาษี

3.ยื่นภาษีไม่ตรงตามความจริง จะต้องเสียค่าภาษีที่ขาดไปและเสียค่าปรับอีก 10% ของค่าภาษี

4.จงใจไม่ยื่นแบบ ระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท

5.จงใจแจ้งความเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6.ไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท   ถึง 10,000 บาท

 

 

หนังสือคู่มือ “ภาษีป้าย” ราคาพิเศษ !

เพียง 360 บาท จัดส่งฟรี (จากปกติ 400 บาท + ค่าส่ง 40 บาท) วันนี้ – 15 ก.ย. 63 เท่านั้น

สั่งจองได้ที่ https://bit.ly/3jvWUkw หรือ LINE ID : @dharmnitibook

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?