ทรัพย์อิงสิทธิ คืออะไร? เกี่ยวข้องอะไรกับอสังหาริมทรัพย์

02 ตุลาคม 2566

ทรัพย์อิงสิทธิ

ทรัพย์อิงสิทธิ เป็นสิทธิที่ติดอยู่กับตัวอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเจ้าของผู้ทรงสิทธิอย่างไร ทรัพย์อิงสิทธิก็ยังคงติดอยู่กับตัวอสังหาริมทรัพย์นั้น จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาหรือถูกบอกเลิกทรัพย์อิงสิทธินั้นๆ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์อิงสิทธิ

•  สามารถโอนสิทธิในทรัพย์อิงสิทธิให้กับบุคคลภายนอกได้

•  ดัดแปลง ต่อเติม ก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

•  ขอใบอนุญาตต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

•  ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนอง / การกู้ยืมเงินได้

•  สามารถตกทอดแก่ทายาททางมรดกก็ได้

อสังหาริมทรัพย์อะไรเป็นทรัพย์อิงสิทธิได้

•  ที่ดินมีโฉนด

•  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินมีโฉนด

•  ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ข้อกำหนดทรัพย์อิงสิทธิ

•  กำหนดเวลาได้ไม่เกิน 30 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ

•  ก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ เฉพาะส่วนไม่ได้

•  หากอสังหาริมทรัพย์ ติดจำนอง / ใช้เป็นหลักประกันก่อนจดทะเบียน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจำนอง / ผู้มีสิทธินั้นก่อน

•  จะเอาทรัพย์อิงสิทธิมาแบ่งแยกออกจากกัน หรือนำไปรวมกับทรัพย์อิงสิทธิอื่นไม่ได้

•  การทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิอย่างไร

สิทธิของผู้ทรงสิทธิ ในทรัพย์อิงสิทธิ

•  ผู้ทรงสิทธิ เป็นได้ทั้งเจ้าของผู้ก่อตั้ง หรือ บุคคลอื่นที่รับโอนทรัพย์อิงสิทธิ

•  ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

•  ยกเว้นสิทธิติดตามเอาคืน และสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หากครบ 30 ปี แล้วต้องทำอย่างไร กับทรัพย์อิงสิทธิต่อ

1.   ส่งคืนเจ้าของ ในสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาสิ้นสุด ทั้งนี้ สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้

2.  กรณีที่ทรัพย์อิงสิทธิสิ้นสุดลงโดยระยะเวลา 30 ปีไปแล้ว และคู่สัญญาประสงค์ที่จะต่อเวลาทรัพย์อิงสิทธินั้นออกไป เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะต้องนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธินั้นใหม่อีกครั้ง

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?