เงินค่าบริการ เงินค่าทิป ถือเป็นค่าจ้างหรือไม่?

เงินค่าบริการ

(Service Charge)

คือ เงินที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ในอัตราร้อยละ 10 จากยอดค่าบริการ หรือจากยอดค่าสินค้า เช่น ร้านอาหาร หลังจากนายจ้างได้รับเงิน แล้วแบ่งบางส่วนให้ลูกจ้างตามที่ตกลง เงินค่าบริการไม่ใช่เงินของนายจ้าง จึงไม่เป็นค่าจ้าง

เงินค่าทิป

หรือ เงินทิป (Tip)

คือ เงินพิเศษที่ลูกค้าให้เป็นรางวัลตอบแทนการบริการ มากหรือน้อยอยู่ที่ความพอใจ และจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ หากเงินค่าทิปเป็นเงินที่นายจ้างไม่ได้จ่ายให้ลูกจ้าง แต่ได้รับมาจากลูกค้า แล้วนำมาให้ลูกจ้าง   ไม่ถือเป็นค่าจ้าง

บทสรุป

“เงินค่าบริการ” กับ “เงินค่าทิป” ที่นายจ้างได้มาจากลูกค้าแล้วนำไปให้ลูกจ้าง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง แต่ถ้าเงินเหล่านั้นมีเงินของนายจ้างจ่ายสมทบด้วย ทำให้เงินค่าบริการ หรือเงินค่าทิปดังกล่าว เป็นค่าจ้าง

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?