สัญญาค้ำประกันและภาระภาษี

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กรณีเป็นผู้ค้ำประกัน

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ โดยได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากลูกหนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามสัญญาค้ำประกันย่อมเข้าลักษณะเป็นรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวไปเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยใช้เกณฑ์สิทธิ

กรณีเป็นลูกหนี้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญาค้ำประกันให้แก่ผู้ค้ำประกัน ค่าธรรมเนียมสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กรณีบริษัททำสัญญาค้ำประกันโดยคิดค่าตอบแทนการค้ำประกัน ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้ประกอบกิจการในการรับค้ำประกันหนี้ให้แก่บุคคลอื่นในทางการค้าหรือไม่ การค้ำประกันดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการ      โดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 ของรายรับ (รวมภาษีท้องถิ่น)

เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/3 ประกอบพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534

3. อากรแสตมป์

สัญญาค้ำประกันเป็นตราสารลักษณะ 17.  ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายประมวลรัษฎากร ต้องเสียอากรแสตมป์ ดังนี้

จำนวนเงิน

       ค่าอากรแสตมป์

มิได้จำกัดจำนวนเงิน

               10   บาท

ไม่เกิน 1,000 บาท

               1    บาท

เกิน  1,000  แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

               5    บาท

10,000 บาทขึ้นไป

               10   บาท

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?