ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าส่งเสริมการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย

 

การจ่ายส่วนลดให้ตัวแทนจําหน่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ หักเท่าไร คำถามนี้หากคุณเองยังไม่มั่นใจว่าต้องทำอย่างไร พบคำตอบที่ถูกต้องในเรื่องนี้ได้ครับ

 

Q ปัญหา

บริษัท บ. จำกัด (บริษัทฯ) หารือภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าส่งเสริมการขายให้แก่ตัวแทนจําหน่ายสินค้า มีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหน่ายสุราแช่และสุรากลั่นชุมชน บริษัทฯ ได้ทําการส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการ (Agent) ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงจะจ่ายส่วนลด (Rebate) คืนให้กับตัวแทนจําหน่ายตามยอดซื้อสะสม ดังนี้

ยอดซื้อครบ 700,000 บาท บริษัทฯ จ่ายส่วนลดเป็นเงินสด ร้อยละ 0.5

ยอดซื้อครบ 1,000,000 บาท บริษัทฯ จ่ายส่วนลดเป็นเงินสด ร้อยละ 1.2

ยอดซื้อครบ 1,500,000 บาท บริษัทฯ จ่ายส่วนลดเป็นเงินสด ร้อยละ 2.0

 

2. บริษัทฯ หารือว่า การจ่ายส่วนลด (Rebate) ให้กับตัวแทนจําหน่าย จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และหักในอัตราร้อยละเท่าไร

A คำวินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ จ่ายส่วนลด (Rebate) ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าภายหลังจากการขายสินค้า โดยกําหนดเงื่อนไขในการให้ส่วนลดไว้ เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 12/2 ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0702/1857 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564)

 

บางส่วนจากคอลัมน์ ตอบข้อหารือกรมสรรพากร(วารสารเอกสารภาษีอากร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564)

สนใจสมัครสมาชิก รับวารสาร 12 ฉบับ/ปี (เฉลี่ย 192.-/ฉบับ) คลิก  

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร :

  1. รับหนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 500 บาท)
  2. รับสิทธิใช้ฟรี e-Magazine Index & Audio Book (อ่าน สืบค้นข้อมูลบทความด้านบัญชีภาษีในวารสารได้)
  3. รับส่วนลดในการอบรมสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด คลิก
  4. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 2 ครั้ง
  5. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ คลิก
  6. รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น คลิก

 

 

tag

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?