6 มาตรการด้านการเงิน บรรเทาผลกระทบไวรัสโคโรน่า

11 มีนาคม 2565

6 มาตรการด้านการเงิน บรรเทาผลกระทบไวรัสโคโรน่า

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ครม. เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และภาคธุกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการชำระหนี้และค่าธรรมเนียม ธนาคารออมสินขยายระยะเวลาให้ 2 เท่า ของระยะเวลาคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

2. พักชำระหนี้เงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พักชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ระยะยาว ที่มีวงเงินคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเข้าร่วมโครงการ และต้องไม่เป้นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

3. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ธ.ก.ส. ผัดผ่อนการชำระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 12 เดือน ต่อเนื่องไม่เกิน 5 ครั้ง หรือสามารถขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ไม่เกิน 20 ปี

4.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และงวดผ่อนชำระ ธอส.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และงวดผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.001 ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เช่น พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

5.พักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ 12 เดือน สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น บริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก

6.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรน ของธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 123,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3 ต่อปี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?