เช็ก มาตรการของขวัญปีใหม่ ช้อปดีมีคืน 2566

เช็ก มาตรการของขวัญปีใหม่ ช้อปดีมีคืน 2566

เปิดเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน วงเงิน 40,000 บาท

ระยะเวลาของโครงการ

โครงการ ช้อปดีมีคืน เฟส 4 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 รวมระยะเวลา 46 วัน

ลดหย่อนภาษีอย่างไร ?

ช้อปดีมีคืน เฟส 4 เป็นมาตรการรัฐที่เปิดให้บุคคลธรรมดา สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมสูงสุด 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น

•  การใช้ใบกำกับภาษีจากร้านค้าทั่วไป สูงสุด 30,000 บาท

•  การใช้ใบกำกับภาษีจากร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ สูงสุด 10,000 บาท

ช็อปอะไรได้บ้าง ?

รายจ่ายค่าซื้อสินค้า และบริการ ที่นำมาใช้สิทธิตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ได้ คือ

•  สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

•  สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว

•  หนังสือ (รวมถึง e-book)

ใครได้สิทธิบ้าง ?

•  บุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2566 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2567

สำหรับ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ซื้อสินค้าหรือบริการ ภายใน 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66

ช้อปดีมีคืน 2566 มีเงื่อนไขอะไรอีก ?

ช้อปดีมีคืน ซื้อทองได้ไหม ?

ทองคำแท่ง : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะทองคำแท่งไม่ต้องเสียภาษี VAT อยู่แล้ว

ทองรูปพรรณ : ตัวทองคำก็ไม่เสียภาษีเช่นกัน แต่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น

สินค้าที่ไม่เสีย VAT ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนไม่ได้ รวมถึง สุรา ไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่

**ต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่มีชื่อ – นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ ครบถ้วน**

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง ?

•  สุรา เบียร์ และไวน์

•  บุหรี่ ยาสูบ

•  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เรือ

•  หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

•  บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

•  ค่าที่พักในโรงแรม

•  ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต

•  ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย

•  ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพราะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในหมวดประกันได้

•  ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

•  สินค้าหรือบริการที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว เช่น ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา นมจืด ทองคำแท่ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?