สิทธิการลาพักร้อน ตามกฎหมายแรงงาน

ลาพักร้อนใช้ตอนไหน?

พรบ. คุ้มครองแรงงาน กำหนดว่า ลูกจ้างต้องได้วันลาพักร้อน หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 6 วัน เมื่อทำงานครบ 1 ปี แต่จะลาพักร้อนมากกว่านั้นได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัท หรือตามที่นายจ้างและลูกจ้าง ตกลงกัน


วันลาพักร้อนเก็บได้หรือไม่?

วันลาพักร้อนที่ได้รับหลังทำงานครบ 1 ปี จะมีอายุ 1 ปี หลังจากวันที่ได้รับ หากลูกจ้างต้องการทบเพิ่ม ทำได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท หรือปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีมากกว่า 6 วันก็ได้ อาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้น รวมเข้ากับปีต่อๆ ไปได้


ทำอย่างไร เมื่อวันหยุดสงกรานต์ เป็นวันทำงาน

ตามกฎหมาย นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณี ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดย 12 วัน มาจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา วันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น และอีก 1 วัน คือ วันแรงงานแห่งชาติ กรณีลูกจ้างไม่สามารถหยุดตามประเพณีได้ ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดชดเชยวันอื่น หรือนายจ้าง จะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดก็ได้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?