IPO Insight กลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

IPO Insight กลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ 

กลยุทธ์สู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Key Success คือ การเตรียมพร้อม โดยเฉพาะ ผู้บริหารสูงสุด หรือ CEO ต้องให้ความสำคัญ  กับระบบการควบคุมภายใน รวมถึงทุกคนในองค์กรต้องพร้อมและเห็นเป้าหมายนี้ชัดเจน
ถือเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อยกระดับบริษัทเข้าสู่มาตรฐานที่มีความชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

ก่อนตรวจสอบฯ เตรียมการเรื่องคน เริ่มที่ผู้บริหารต้องพร้อมกระจายอำนาจให้ผู้อื่นตัดสินใจ ส่วนพนักงานต้องเข้าใจ พร้อมปรับวิธีการทำงานเพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น โดยจะมี Kickoff Meeting กับหน่วยงานทั้งหมดของบริษัทเพื่อให้เห็นภาพและเป้าหมายเดียวกัน

หลังตรวจสอบฯ  สรุปผลกับผู้รับการตรวจสอบฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการพร้อมรายละเอียด แล้วจึงนำเสนอผู้บริหารทราบ

ตรวจสอบภายในต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพ

การตรวจระบบควบคุมภายในหลังจากเข้าตลาดฯ เป็นการตรวจเพื่อยังคงรักษาคุณภาพของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นย่อมส่งผลให้ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงต้องตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่าระบบการควบคุมภายใน เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ยกระดับการดูแลธุรกิจอย่างเป็นระบบ

การควบคุมภายในเปรียบเทียบได้กับการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อตรวจแล้วหากมีปัญหาก็จะ ทราบและรักษาได้เร็วขึ้น ความเสียหายเกิดน้อยลง จึงช่วยลดโอกาสการรั่วไหลให้บริษัทได้ และเมื่อมีระบบการควบคุมภายในที่ดี การทำงานของผู้บริหารเรื่องนี้ก็ลดลง แล้วนำเวลาไปคิดต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นได้

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?