สื่อสารอย่างไรให้ “รุ่ง” หรือ  “ร่วง”+

สื่อสารอย่างไรให้ “รุ่ง” หรือ  “ร่วง”