สื่อสารอย่างไรให้ “รุ่ง” หรือ  “ร่วง”

ทักษะสื่อสาร

12 พฤษภาคม 2563

ถ้าคุณใช้ทักษะการสื่อสารไม่ถูกต้อง สำหรับคนทำงานทั้งหลายแล้วอาจส่งผลให้ชีวิตการทำงานของคุณจะ ”รุ่ง” หรือจะ “ร่วง” ได้เลยทีเดียว

การสื่อสารเป็นอีกหนึ่งในความสามารถที่จำเป็นที่จะทำให้เกิดการสนทนามีคุณภาพ การสื่อสารระหว่างบุคคล (Cross Communication) อาจส่งผลดีและผลเสียถ้าคุณใช้ทักษะการสื่อสารไม่ถูกต้อง นั่นคือชีวิตการทำงานของคุณจะ ”รุ่ง” หรือจะ “ร่วง” ขึ้นอยู่กับรูปแบบการสื่อสารของคุณเอง

การสื่อสารเป็นการพูดคุย การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ เพื่อทำให้คู่สนทนาเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม ได้รับมุมมองใหม่ๆ มีความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีขึ้น และเพื่อทำให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ

ผู้เขียนขอนำเสนอการสื่อสารแบบ “Three-Message” ประกอบด้วย

 

1.การสื่อสารแบบ I-message

เป็นการสื่อสารที่เน้นความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก เป็นความรู้สึกที่แสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดี และความเป็นห่วงเป็นใย เป็นการพูดคุยโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน โดยเป้าหมายของการใช้การสื่อสารแบบ I-message ในการสนทนากันระหว่างบุคลากรในองค์การ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีตัวตน รู้สึกอบอุ่น รับรู้ถึงความรักและความห่วงใยของผู้พูด ทำให้การปะทะกันหรือความขัดแย้งด้านอารมณ์ลดลง

 

2.การสื่อสารแบบ You-message

เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่ากำลังถูกจู่โจม ถูกกดดัน โดนตำหนิหรือถูกข่มขู่ เป็นการคาดคั้นหาคำตอบ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดีแล้ว การสื่อสารแบบนี้ยังทำให้ภาพลักษณ์ของคุณเสียหายในสายตาของคนอื่น เช่น ไม่มีใครอยากทำงานร่วมกับคุณ ทำให้คุณขาดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ทำให้คุณไม่มีเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจหรือบุคคลที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำกับคุณเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการทำงาน ไม่มีทีมงานที่รู้ใจที่อยากทำงานให้กับคุณด้วยความเต็มใจ อาจส่งผลให้การทำงานของคุณไม่สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น

 

3.การสื่อสารแบบ They-message

เป็นรูปแบบการสื่อสารที่อ้างถึงบุคคลที่สาม เป็นการกล่าวชื่อบุคคลนั้นหรือคนกลุ่มนั้นเพื่อต้องการเปรียบเทียบ หรือต้องการทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกถูกดูถูก รู้สึกกดดัน รู้สึกว่าตนเองทำงานด้อยกว่าหรือไม่มีคุณภาพ ลักษณะโทนเสียงจะออกแนวการเหน็บแนม การประชดประชัน การดูถูก การเกิดอคติด้วยการเข้าข้างบุคคลที่สาม

 

ดังนั้น ในการสื่อสารทุกๆ ครั้ง หากคุณตระหนักรู้ตนเองว่าคุณกำลังใช้การสื่อสาร แบบ You-message และ They-message อยู่ ขอให้คุณพูดกับตนเองและปรับเปลี่ยนคำพูดของตนเองให้ใช้การสื่อสารแบบ I-message แทน เพียงเท่านี้การสนทนาของคุณจะเกิดประสิทธิภาพและส่งผลให้การพูดคุยของคุณ “รุ่ง” มากกว่า “ร่วง” อย่างแน่นอน

 

ที่มา : บทความ สื่อสารอย่างไรให้ “รุ่ง” หรือ “ร่วง” โดย : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ วารสาร HR Society Magazine ปีที่ 18 ฉบับที่ 207 เดือนมีนาคม 2563

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?