การจัดทำ Career Planning เพื่อเรียกขวัญกำลังใจในการทำงาน

การจัดทำ Career Planning เพื่อเรียกขวัญกำลังใจในการทำงาน

การทำความเข้าใจตนเอง

ดูว่าตนเองต้องการอย่างไร ชอบและถนัดด้านใด แต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน แม้ทำงานตำแหน่งงานเดียวกัน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องสำรวจข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับงาน คุณค่า หรือ Value ที่พนักงานเคยทำได้ในช่วงที่ผ่านมา

การสำรวจทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือก

เลือกว่าอยากเติบโตในตำแหน่งงานใด กลุ่มงานใด เป็นการกำหนดตำแหน่งงานเป้าหมายที่พนักงานอยากเป็น เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขั้นตอนนี้นำ Career Path ที่ออกแบบไว้ มาใช้เป็นกรอบแนวทางให้พนักงานเลือกเป้าหมายในอาชีพที่อยากทำและอยากเป็น เมื่อพนักงานเลือกอยู่ในองค์การต่อไป

การประเมินความพร้อมของตนเอง

รู้ว่าคุณสมบัติและความสามารถที่คาดหวังของตำแหน่งงานเป้าหมายมีอะไร ความสามารถตรงตามที่คาดหวังหรือไม่ โดยประเมินความสามารถของตน เปรียบเทียบกับความสามารถที่คาดหวังของตำแหน่งงานในระยะสั้น เพื่อวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนทำได้ดี ตรงตามมาตรฐาน และสิ่งไหนที่ยังทำได้ไม่ดี

จัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

โดยเฉพาะความสามารถที่ยังเป็นจุดอ่อน พนักงานต้องจัดทำ Individual Development Plan (IDP) เน้นพัฒนาตนเอง เพื่อตำแหน่งงานเป้าหมายในระยะสั้น ไม่ใช่ IDP เพื่อพัฒนาให้ตนเองมีความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?