นายจ้างอย่าลืม! ยื่น คร.11

นายจ้างอย่าลืม! ยื่น คร.11

11 มีนาคม 2565

คร.11 คืออะไร?

คร.11 หรือ แบบแสดงภาพการจ้างและสภาพการทำงานที่นายจ้างต้องยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปี ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน

เงื่อนไขการยื่นแบบ

*สถานประกอบการที่มีลูกจ้างลดลง ไม่ครบ 10 คน ให้แจ้งข้อมูลปัจจุบันพร้อมหลักฐาน เพื่อจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป

 

ช่องทางการยื่นแบบ

สามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง
1. นำส่งด้วยตัวเอง

-ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

2.ยื่นแบบออนไลน์
-www.labour.go.th

 

โทษหากไม่ยื่นแบบ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?