มัดจำ..รวมถึงทรัพย์สินที่ให้ไว้หลังทำสัญญาหรือไม่ รวมถึงเงินดาวน์ หรือไม่?

11 กรกฎาคม 2567

มัดจำรวมถึงทรัพย์สินที่ให้ไว้หลังทำสัญญาหรือไม่?

มัดจำ คือ เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งคู่สัญญาได้ส่งมอบให้ไว้แก่กันเมื่อเข้าทำสัญญา เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำขึ้นแล้ว และเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญา

(มาตรา 377 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

 

ตัวอย่าง (ฎีกาที่ 7122/2549)

วันทำสัญญา

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างนาย A กับ นาย B ระบุในสัญญาว่า นาย B (ผู้จะซื้อ) ได้วางมัดจำในวันทำสัญญาเป็นเงิน 10,000 บาท และมัดจำส่วนที่เหลือจำนวน 914,000 บาท จะชำระเป็นงวดรายเดือน จำนวน 10 เดือน

การเลิกสัญญา

ดังนั้น เมื่อ A เป็นฝ่ายผิดสัญญาและ B บอกเลิกสัญญา นาย B จึงมีสิทธิริบเงินมัดจำที่ให้ไว้ในวันทำสัญญา จำนวน 10,000 บาทเท่านั้นและเงินที่เป็นการชำระราคาบางส่วน นาย A (ผู้ขาย) มีหน้าที่ต้องคืนให้นาย B (ผู้ซื้อ)

มัดจำคือ รัพย์สินที่ให้ไว้ในวันทำสัญญาเท่านั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ให้ไว้ในวันอื่น

 

มัดจำ รวมถึงเงินดาวน์ หรือไม่

เมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้ว มีการผ่อนชำระเงินก่อนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ เรียกว่า เงินดาวน์

 

ตัวอย่าง

นาย C (ผู้ซื้อ) วางเงินในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายจำนวน 55,000 บาท โดยไม่ได้วางมัดจำ และหลังจากทำสัญญาผ่อน ชำระไปอีก 10 งวด ต่อมา นาย C ผิดสัญญา นาย A (ผู้ขาย) จะริบเงินทั้งหมดได้หรือไม่ ?

• เนื่องจากเจตนาของนาย C และนาย A ปรากฏในสัญญาจะซื้อจะขายว่าให้เงินจำนวน 55,000 บาท เป็นเงินดาวน์จึงต้องถือว่าเงินจำนวนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

• ในส่วนของเงินดาวน์ที่โจทก์ผ่อนชำระไปแล้วอีก 10 งวด ถือเป็นเงินที่ผ่อนชำระกันหลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขาย

ดังนั้น เงินดาวน์ จึงไม่ใช่เงินมัดจำ  แม้นาย C ผิดสัญญา นาย A ไม่สามารถริบเงินทั้งหมดได้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?