คืนสิทธิ์ ม.39 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนเมื่อขาดรายได้

05 ตุลาคม 2562

หลักประกันรายได้กับวัยทำงานดูเหมือนจะเป็นของคู่กันไปโดยปริยาย

เพราะเมื่อมีเหตุให้ต้องออกจากงานก็หมายถึงการขาดรายได้ ดังนั้น หน้าที่หนึ่งของสำนักงานประกันสังคม คือ การให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนเมื่อขาดรายได้ ได้แก่สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และเมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแต่ประสงค์อยู่ในระบบประกันสังคม ต่อ สำนักงานประกันสังคมจึงให้สมัครเป็นผู้ประกันตน ม. 39 อย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อผู้ประกันตน ม.39 มีเหตุให้ต้องสิ้นสภาพไป

เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองของประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจึงเปิดโอกาสให้ได้กลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนอีกครั้ง ด้วยการมอบสิทธิคืนสภาพให้ผู้ประกันตน ม.39 ซึ่งพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2554 โดยผู้ยื่นคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องมีสถานการณ์ ว่าจ้างครั้งสุดท้ายในฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน และต้องสิ้นสุดความ เป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช้กล่าวคือวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2538ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

 

โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

พร้อมแนบ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา ด้วยตนเอง ภายใน 1 ปี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทุกแห่ง

 

ทั้งนี้การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

ให้มีผลตั้งแต่เดือนที่ผู้ประกันตนยื่นคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท เงินที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ คือเดือนละ 4,800 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณีคือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ โดยสำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือแจ้งการกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ตามที่อยู่ ที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม

—-

แหล่งที่มา : www.jobdst.com

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?