รู้ก่อนชัวร์กว่า สิ่งสำคัญ! ที่ควรรู้ก่อน “โอนซื้อขายหุ้นบริษัทจำกัด”

17 ตุลาคม 2562

การโอนซื้อขายหุ้นบริษัทจำกัด

• ต้องทำเป็นหนังสือ

• ต้องลงลายมือชื่อ

– ผู้โอนหุ้น (ผู้ขายหุ้น)
– ผู้รับโอนหุ้น (ผู้ซื้อ)
– มีพยานอย่างน้อยหนึ่งคน

หนังสือดังกล่าวจะเรียกว่า “ตราสารโอนหุ้นหรือสัญญาซื้อขายหุ้น” ตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน

หนังสือโอนซื้อขายหุ้น

ต้องระบุชัดว่า

• ใครเป็นผู้โอนหุ้น พร้อมที่อยู่

• ใครเป็นผู้รับโอนหุ้น พร้อมที่อยู่

• รายละเอียดหุ้นที่โอน

• ราคาหุ้น

• ใครเป็นพยาน

ซึ่งจะแนบพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงการมีตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอน

สิ่งสำคัญ

ทางผู้โอนกับผู้รับโอนต้องตกลงกันว่าจะซื้อขายหุ้นกันในราคาเท่าไหร่ และจะจ่ายชำระกันอย่างไร ต้องพิจารณาเรื่องของบริษัทจำกัดว่า หุ้นในบริษัทที่จะทำการซื้อขายกัน ข้อบังคับของบริษัทจำกัดมีข้อจำกัดการโอนซื้อขายหุ้นประการใดหรือไม่ เช่น ห้ามไม่ให้ขายหุ้นให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมจนกว่าจะได้เสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

ตราสารโอนหุ้นหรือสัญญาซื้อขายหุ้นจะต้องมีการเสียอากรแสตมป์ อัตรา 1,000 ละ 1 บาท ภายใน15 วัน นับแต่วันที่ที่ลงในตราสารโอนหุ้นหรือสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ตัวอย่าง

ราคาซื้อขายหุ้นเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ต้องติดอากร 1 บาท เป็นต้น เมื่อการโอนซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว ทางผู้รับโอนหุ้น (ผู้ซื้อ) ต้องติดต่อสอบถามทางบริษัทจำกัด ว่า

• มีการจดแจ้งการโอนทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอน (ผู้ซื้อ) นั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดไว้แล้วหรือไม่

• ทางบริษัทจำกัดออกใบหุ้นใหมาให้ทางผู้รับโอนหุ้นแล้วหรือไม่

การตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้รับโอน (ผู้ซื้อ)

สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ว่าได้อัพเดทรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดแล้วหรือไม่ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง – พาณิชย์

บุคคลทั่วไป

สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางช่องทางติดต่อโดยตรงกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

—–

แหล่งที่มา : www.faceboook.com/dharmnitigroup

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?