มาตรการเคอร์ฟิว ประชาชนต้องปฏิบัติตนอย่างไร

11 มีนาคม 2565

 

เคอร์ฟิว คืออะไร

คือ การประกาศมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือการห้ามมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใด ๆ ณ พื้นที่นั้น ในระหว่างที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548

**เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการยกระดับมาตรการ “ประกาศเคอร์ฟิว” เพื่อลดการระบาดของเชื้อ COVID-19 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อกำหนด

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)

1.  ห้ามออกจากบ้าน เคหสถานทั่วประเทศในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. เว้นแต่มีความจำเป็น

2.  หากมีประกาศหรือคำสั่ง ห้าม เตือน หรือแนะนำในลักษณะเดียวกันกับข้อ 1 สำหรับจังหวัด ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นด้วย

3.  ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดที่อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปข้างนอกราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจัดสถานที่ เพื่อควบคุมหรือกักตัวบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

อาชีพที่ได้รับยกเว้นในช่วงเคอร์ฟิว

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)

– ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

– ผู้ปฏิบัติงานด้านการธนาคาร

– ขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค

– ขนส่งผลผลิตการเกษตร

– ขนส่งผู้ป่วย ยา เวชภัณฑ์

– เครื่องมือแพทย์

– ขนส่งหนังสือพิมพ์

– ขนส่งพัสดุภัณฑ์

– ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

– ขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก

– เจ้าหน้าที่งานราชการ ที่ได้รับอนุญาต

– การขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุม

*บุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถาน ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?