21 พฤศจิกายน 2566

บริการงานอรรถคดีและบังคับคดี

คำเนินคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง และคดีตามกฎหมายมหาชนต่าง ๆ  การระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ การบังคับคดีเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ตามคำพิพากษาและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 

รูปแบบการให้บริการ

1. ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายเรื่อง

2. ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายปี

3. ดำเนินคดีจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

4. บังคับคดีจนถึงที่สุด

 

อัตราค่าบริการ (เบื้องต้น)

1. คิดค่าบริการตามอัตราชั่วโมงการทำงานมาตรฐานของนักวิชาชีพ ดังนี้

– ระดับกรรมการบริหาร….….….….….…...10,000 – 20,000 บาท

– ระดับผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป….….….…..8,000 – 10,000 บาท

–  ระดับที่ปรึกษากฎหมาย….….….….….5,000 – 7,500  บาท

–  ระดับเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมาย…...3,500 – 4,500  บาท

2. คิดค่าบริการเป็นการเหมา ตามประเภทของงาน และลักษณะของงาน

3. คิดค่าบริการเป็นรายปี โดยจะตกลงกันก่อนล่วงหน้าว่าจะใช้บริการปีละชั่วโมงและเป็นเงินเท่าใด (ซึ่งจะเป็นอัตราที่ประหยัดกว่า ข้อ 1.

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. งานกฎหมายธุรกิจ

2. งานกฎหมายภาษีอากร

3. งานกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและบุคคล

 

=======================

สนใจติดต่อ : 

คุณปฏิคม ฟองโหย 02-680-9745 , 086-380-3593
คุณโกสินทร์ เตชะดิลก 02-680-9761 , 096-789-5985
คุณวันวิสา ศิลาทอง 02-680-9732 , 088-883-1788
คุณนพคุณ พุ่มทองตรู 02-680-9717 , 089-894-4520
คุณกำพล ชิรวานิช 02-680-9757 , 081-843-6972″”
คุณกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327 ,061-418-1112

บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด

เว็บไซต์ : www.dlo.co.th

อีเมล์ : info@dlo.co.th

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?