21 พฤศจิกายน 2566

บริการทำสัญญาหย่าโดยความยินยอม ฟ้องหย่า และการจัดการทรัพย์สิน

บริการให้คำปรึกษาด้านการหย่าร้าง เพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการสมรสที่ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการแจ้งการสมรสเป็นหลักฐาน ทั้งนี้สามารถกระทำได้โดยการตกลงกันหรือโดยการตัดสินของศาล เมื่อมีการหย่าย่อมต้องมีการจัดการทรัพย์สินที่เกิดก่อนการหย่า ที่คู่หย่าไม่สามารถจัดการเองได้จำเป็นต้องใช้นักกฎหมายในการดำเนินการ

 

รูปแบบการให้บริการ

1. ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษากฎหมาย
3. ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงการหย่าร้างและการจัดการทรัพย์สิน
4. ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ ระงับข้อพิพาท

 

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับการประมาณการชั่วโมงการทำงาน โดยคิดจากชั่วโมงการทำงานจริงไม่รวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. คู่สมรสที่ไม่ต้องการฟ้องหย่า
2. มีเหตุแห่งการหย่า ต้องการฟ้องคดี
3. มีการจัดการทรัพย์สินระหว่างกันไม่ถูกต้อง
1. รักษาสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมายกำหนด
2. ลดการขัดแย้งเพิ่มขึ้น
3. หากมีการผิดสัญญาหย่า ก็นำสัญญาหย่าฟ้องศาลได้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน สินสมรส หนี้สิน
2. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบเอกสารหลักฐาน
3. วัตถุประสงค์ที่แท้จริง

 

บริการบริการต่อเนื่อง 

  1. ฟ้องหย่า เมื่อกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาหย่าโดยความยินยอม
  2. ไปเป็นพยานที่เขต,อำเภอที่ประสงค์จดทะเบียนหย่า

=======================

สนใจติดต่อ : 

คุณปฏิคม ฟองโหย         02-680-9745 , 086-380-3593
คุณโกสินทร์ เตชะดิลก   02-680-9761 , 096-789-5985
คุณวันวิสา ศิลาทอง        02-680-9732 , 088-883-1788
คุณนพคุณ พุ่มทองตรู   02-680-9717 , 089-894-4520
คุณกำพล ชิรวานิช         02-680-9757 , 081-843-6972
คุณกัญทิมา หุมากรณ์   02-596-0500 ต่อ 327 ,061-418-1112

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?