21 พฤศจิกายน 2566

บริการงานกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและบุคคล

งานยื่นคำร้อง คำขออนุญาตและจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดทุกประเภทต่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร จดทะเบียนนิติกรรม อสังหาริมทรัพย์ รังวัดสอบที่ดิน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคม งานเลขานุการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน งานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ของบริษัทจดทะเบียน ฯลฯ

 

รูปแบบการให้บริการ

1. ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายเรื่อง

2. ให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายปี

3. ดำเนินคดีจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

4. บังคับคดีจนถึงที่สุด

 

อัตราค่าบริการ (เบื้องต้น)

1. คิดค่าบริการตามอัตราชั่วโมงการทำงานมาตรฐานของนักวิชาชีพ ดังนี้

– ระดับกรรมการบริหาร….….….….….…...10,000 – 20,000 บาท

– ระดับผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป….….….…..8,000 – 10,000 บาท

–  ระดับที่ปรึกษากฎหมาย….….….….….5,000 – 7,500  บาท

–  ระดับเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมาย…...3,500 – 4,500  บาท

2. คิดค่าบริการเป็นการเหมา ตามประเภทของงาน และลักษณะของงาน

3. คิดค่าบริการเป็นรายปี โดยจะตกลงกันก่อนล่วงหน้าว่าจะใช้บริการปีละชั่วโมงและเป็นเงินเท่าใด (ซึ่งจะเป็นอัตราที่ประหยัดกว่า ข้อ 1.

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. งานกฎหมายธุรกิจ

2. งานกฎหมายภาษีอากร

3. งานกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและบุคคล

 

=======================

สนใจติดต่อ : 

คุณวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ 02-680-9797, 099-936-3653
คุณไพศาล ทองขาว 02-680-9741, 081-904-0686
Mr.Ryan Crowley 02-680-6710, 086-792-4668″
คุณกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327 ,061-418-1112

บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด

เว็บไซต์ : www.dlo.co.th

อีเมล์ : info@dlo.co.th

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?