26 กรกฎาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มการกระจายวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในการลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสนี้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับวัคซีนในขั้นตอนใด และพบปัญหาใดบ้างในการรับข่าวสารเพื่อลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?