22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มการกระจายวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในการลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสนี้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับวัคซีนในขั้นตอนใด และพบปัญหาใดบ้างในการรับข่าวสารเพื่อลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

Slide13-2
Slide12-2
Slide9-2

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?