01 กันยายน 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ส่งเสริมหรือกีดกัน?

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค ได้ยื่นเสนอเพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเพิ่มข้อบังคับในการห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือชักจูงให้เกิดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเพิ่มบทลงโทษ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเด็นคำถามคือ พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ ส่งเสริมหรือกีดกันผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?