01 สิงหาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2564

การเก็บชั่วโมง CPD คือการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หากท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี เรียบร้อยแล้ว ในแต่ละปีปฏิทินท่านจำเป็นจะต้องเก็บชั่วโมง CPD ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามพ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี ต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนดกิจกรรม เนื้อหา และ จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้

ประเด็นคำถามคือ นักวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่คิดเห็นอย่างไรต่อมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือในการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ต้องมีการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี ในแต่ละปีปฏิทิน โดยผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี

● อบรมออนไลน์ หมายถึง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีช่องทางออนไลน์ ในกิจกรรมการเข้าอบรมสัมมนาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือวิชาชีพผ่าน Zoom Microsoft Teams หรือ Facebook live และต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีจึงจะสามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้

● e-learning หมายถึง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย และต้องสอบผ่านโดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะสามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรมออนไลน์ VIRTUAL TRAINING  คลิก! https://bit.ly/342NY0m

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 24-31 พฤษภาคม 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?